Ostatnie dni czerwca dla wielu z nas, upłyną pod znakiem śledzenia zmian w prawie budowlanym. Nowelizacja ustawy – Prawo Budowlane, wchodząca w życie 28 czerwca 2015 r. w lwiej części dotyczy budownictwa mieszkalnego ale część istotnych zmian dotyczy również branży telekomunikacyjnej. Przyjrzyjmy się zatem zmianom w projektowaniu telekomunikacyjnych obiektów liniowych.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 443), pod kątem projektowym wprowadza zmiany w nazewnictwie, obowiązkach projektanta, zawartości projektu budowlanego, katalogu zwolnień z pozwolenia na budowę, oraz procedurze zgłoszenia robót i pozwolenia na budowę.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

 • zmian proceduralnych w zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę,
 • wprowadzeniu pozwolenia na budowę dla robót przy zabytkach,
 • zwolnienie linii kablowych z obowiązku zgłoszenia robót
 • wprowadzenia odrębnych procedur dla „sieci” telekomunikacyjnych,
 • wprowadzenia obowiązku określania obszaru oddziaływania,
 • zniesienia obowiązku dołączania warunków technicznych.

Dodatkowo w art. 3 ustawy, który definiuje pojęcia, uporządkowano hasła: obiektu budowlanego i obszaru oddziaływania obiektu, które dla branży telekomunikacyjnej nie mają znaczenia innego niż kosmetyczne.

Poniżej przedstawiamy analizę poszczególnych zmian, szczególnie przyglądając się tym najistotniejszym – które wprowadzono w rozdziale 4: “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”.

Obszar oddziaływania obiektu

W art. 20 ust.1, określającym obowiązki projektanta, dodano punkt 1c, zobowiązujący projektanta do określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Informację tę należy umieszczać jako obligatoryjną część projektu budowlanego.

Zmiany w projekcie budowlanym

Oprócz wspomnianego już obowiązku umieszczania informacji o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego zmieniono art. 34 ust. 3, a wraz z nim zlikwidowano obowiązek dołączania do projektu budowlanego warunków technicznych. Jest to zmiana o tyle korzystna, że ich uzyskanie jest zazwyczaj czasochłonne. Po zmianach ustawy inwestor będzie zobligowany do przedstawienia warunków technicznych dopiero na czas przestępowania do robót.

Sieci telekomunikacyjne – nowe zasady

W prawie budowlanym pojawił się art. 19a, w którym wprowadzono (po kilku latach nieobecności) pojęcie “sieci telekomunikacyjnej”. W kontekście budowy sieci telekomunikacyjne podlegać będą nieco innym zasadom niż te dotychczas stosowane, a przywrócenie tego pojęcia jest najprawdopodobniej kontynuacją procesu porządkowania procedur dotyczących „regionalnych sieci szerokopasmowych” – wprowadzonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Podstawowe różnice w stosunku do projektowanych np. kanalizacji kablowych to:

 • do zgłoszenia robót stosuje się część wymagań dotyczących pozwolenia na budowę, m.in.:
  • obowiązuje zgłoszenie całego zmierzenia budowlanego lub przynajmniej zespołu obiektów mogących funkcjonować samodzielnie;
  • do wniosku załącza się 4 egz. projektu budowlanego – zgodnego z rozporządzeniem, zawierającego BIOZ, wymagane sprawdzenia i oświadczenia;
  • do wniosku załącza się specjalne opinie (związane zasadniczo z projektowaniem na  terenach, dla których pierwszą instancją jest wojewoda (art. 33 ust. 3 i 4));
 • zgłoszenie podlega opublikowaniu w BIP w terminie 3 dni od złożenia wniosku – podobnie jak informacja o wniesieniu sprzeciwu lub upłynięciu 30-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu (art. 30a);
 • za datę wniesienia sprzeciwu uznaje się datę jego nadania w urzędzie pocztowym (art.30 ust. 6a);
 • po upływie 30 dni i nie wniesieniu sprzeciwu projekt budowlany podlega niezwłocznemu ostęplowaniu i staje się podstawą do rozpoczęcia budowy (art. 30 ust. 5e);
 • w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania obowiązuje uzyskanie DoLICP – decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (ustawa zmieniająca prawo budowlane zmienia też brzmienie Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przez wprowadzenie w art. 50 ustępu 2a);
 • zgłoszenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 105 zł (za sieć do 1 km) lub 2 143 zł (za sieć o długości powyżej 1km) – ustawa zmieniająca prawo budowlane zmienia też brzmienie ustawy o opłacie skarbowej.

Pozwolenie na budowę – katalog zwolnień

Zgodnie z nowym wykazem z uzyskania pozwolenia na budowę zwolniono:

 • sieci telekomunikacyjne (ust. 1 pkt. 19a),
 • przyłącza telekomunikacyjne ((ust. 1 pkt. 20),
 • telekomunikacyjne linie kablowe (ust. 1 pkt. 20a),
 • kanalizację kablową (ust. 1 pkt. 20b),
 • instalacje telekomunikacyjne w budynkach (dawniej w budynkach użytkowanych) (ust. 1 pkt. 27),
 • remonty wszystkich w/w obiektów (ust. 2 pkt.1),
 • przebudowy wszystkich w/w obiektów (ust. 2 pkt. 1a),
 • budowę kanałów technologicznych przy przebudowie drogi publicznej (ust. 2 pkt. 12a).

Uchylony został w całości punkt 17 w ustępie 2 – zwalniający z pozwolenia na budowę roboty polegające na instalowaniu kabli w kanalizacji kablowej – punkt był bezzasadny w związku z wcześniejszą zmianą, uznającą że kabel nie jest obiektem budowlanym.

Warto też zaznaczyć, że w art. 30 dodano ust. 1a dający inwestorowi prawo do wystąpienia o decyzję o pozwoleniu budowlanym dla inwestycji które wymagają tylko zgłoszenia.

Zgłoszenie robót – katalog obowiązków

Zmieniony został również art. 30 ust. 1 i 2, który zobowiązuje inwestora do zgłoszenia robót polegających na:

 • budowie i przebudowie sieci telekomunikacyjnych,
 • budowie i przebudowie kanalizacji kablowej,
 • budowie przyłącza (opcjonalnie*)

W związku z powyższym zgłaszać nie musimy:

 • budowy i przebudowy przyłączy*,
 • budowy i przebudowy linii kablowych
 • budowy i przebudowy instalacji wewnątrzbudynkowych**,
 • remontu wszelkich obiektów liniowych.

*) Warto zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i Kartograficzne doprecyzowała przepisy związane z możliwością budowy przyłączy „na zgłoszenie” – bez mapy do celów projektowych.

**) Tylko w przypadku kiedy nie mają one wpływu na sposób użytkowania budynku.

Zgłoszenie robót – zmiany proceduralne

Procedura zgłoszenia doczekała się doprecyzowania i zmian związanych z terminami:

 • wydłużono ważność zgłoszenia do 3 lat,
 • zapisano wprost, że nałożenie postanowienia o uzupełnieniu wniosku przerywa bieg 30 dniowego terminu na wniesienie ewentualnego sprzeciwu.

Szkoda, tylko, że terminy wezwań do uzupełnienia wniosku nie zostały uściślone tak jak ma to miejsce w przypadku pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę – dla robót przy zabytkach i na terenie wpisanym do rejestru zabytków

W art. 29 dodano ustęp 4, który zobowiązuje do uzyskania pozwolenia na budowę dla wszystkich robót budowlanych prowadzonych w pobliżu zabytku oraz na terenie wpisanym do rejestru zabytków. W związku z tą zmianą nawet budowa przyłącza do obiektu zabytkowego czy wejście w działkę, na której taki obiekt się znajduje wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę trzeba również uzyskać jeśli zakres projektowanej inwestycji przebiega przez zabytkowe dzielnice czy parki. Ustawa nie przewiduje, żadnych uproszczeń dla obiektów standardowo wykonywanych “na zgłoszenie.

Podsumowanie

Czy wprowadzone zmiany możemy ocenić pozytywne? Z perspektywy biura projektowego ocena zmian jest niejednoznaczna. Cieszy nas stopniowo wprowadzany porządek w nazewnictwie i spójności między ustawami ale nagłe zmiany istotnych warunków planowania inwestycji – takie jak wspomniane wcześniej wprowadzenie pozwolenia na budowę „na zabytkach” – nie tworzą środowiska przyjaznego długofalowym inwestycjom, wymagającym wcześniejszego, dość szczegółowego oszacowania kosztowego i terminowego. Ma to szczególnie istotne znacznie w obliczu nowej perspektywy dofinansowań, gdzie w ramach dokumentacji konkursowej inwestor będzie zobilgowany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego na długo przed rozpoczęciem inwestycji.

Wszystkim podmiotom planującym inwestycje w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” polecamy śledzenie zmian w projekcie Kodeksu budowlanego (do wglądu na stronie internetowej Komisji Kodyfikacyjnej Brawa Budowlanego). Miejmy nadzieję, że ta największa od 20 lat zmiana w prawodawstwie budowlanym będzie rzeczywiście sprzyjała inwestorom i stworzy dobry klimat dla budowy „Polski Szerokopasmowej”.

O zmianach w prawie budowlanym będziemy również informować w ramach naszego newslettera.

← Wróć do wszystkich aktualności