Obsługujemy projekty kompleksowo!

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie przedsięwzięcia:
od idei aż po jej wdrożenie

Usługi

Oferowane przez PROVADO usługi doradztwa biznesowego oraz doradztwa technicznego, jak również usługi wykonawcze i okołoprojektowe są kierowane do Klientów z rynku telekomunikacyjnego oraz szeroko rozumianego rynku IT.

Odbiorców naszych usług stanowią zarówno Klienci, którzy jeszcze nigdy nie realizowali projektów telekomunikacyjnych lub informatycznych dofinansowanych ze środków unijnych, jak również Klienci posiadający już duże doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji.

Jako  konsorcjum kompleksowo obsługujemy projekty dofinansowane ze środków unijnych, pochodzących z takich programów jak:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC),
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),
 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO),
 • Kredyt technologiczny,

a także programy wdrażane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Provado - usługi

Etapy

W zależności od stopnia zaawansowania inwestycji, jej charakteru oraz indywidualnych potrzeb Klienta, obsługa inwestycji może obejmować wskazane poniżej etapy.
Etap 1.

Analiza potrzeb oraz analiza szans na otrzymanie dofinansowania

Etap 2.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej

Etap 3.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie projektu

Szczegółowy opis etapów

Etap 1.

Analiza potrzeb oraz analiza szans na otrzymanie dofinansowania – konsultacje techniczne i formalne mające na celu ustalić:

 • możliwe źródła uzyskania dofinansowania,
 • procentowe szanse na otrzymanie dofinansowania,
 • wykonalność inwestycji.
Etap 2.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej obejmującej:

 • wniosek o dofinansowanie projektu,
 • studium wykonalności lub biznes plan,
 • analizę finansowo-ekonomiczną,
 • projekt techniczny / program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
 • kosztorys projektu,
 • harmonogramu rzeczowo-finansowy projektu.

 

Dodatkowo, usługi oferowane w ramach Etapu 2 obejmują każdorazowo:

 • naniesienie (wymaganych przez instytucje) poprawek w dokumentacji,
 • w przypadku przyznania dofinansowania – pomoc w przygotowaniu suplementów do podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji.
Etap 3.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie projektu, obejmujące m.in.:

 • przygotowywanie wniosków o płatność (w tym wniosków sprawozdawczych, wniosków o zaliczkę oraz wniosków refundacyjnych rozliczających poniesione przez Klienta wydatki);
 • aktualizację harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz harmonogramów przekazywania dofinansowania;
 • udzielanie Klientowi merytorycznej pomocy przy prowadzonej przez niego inwestycji oraz bieżącej kontroli zgodności realizowanego projektu z wymogami UE;
 • udzielanie Klientowi merytorycznej pomocy w konstruowaniu treści korespondencji prowadzonej z właściwymi instytucjami;
 • pomoc doradczą w zakresie przeprowadzenia procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy, w tym pomoc w zakresie publikacji zapytań ofertowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE);
 • pomoc doradczą w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE;
 • pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, w tym:
  • nadzór autorski nad PFU lub projektem technicznym,
  • doradztwo eksperckie w zakresie podejmowanych decyzji technicznych,
  • pomoc przy ewentualnej aktualizacji lub zmianie projektu technicznego na etapie realizacji,
  • pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych na etapie poszukiwania wykonawców,
  • pomoc w poszukiwaniu dostawców i wykonawców.