Drugi konkurs POPC 1.1 – podstawowe informacje

Drugi konkurs POPC 1.1 rozpocznie się 31 października 2016 r. i potrwa do 9 stycznia 2017 r. 14 października opublikowano listę obszarów, w ramach których możliwa będzie budowa sieci internetu szerokopasmowego z wykorzystaniem dofinansowania. Na dofinansowanie projektów w ramach drugiego naboru przeznaczono aż 3 mld zł.

W stosunku do pierwszego naboru, który miał miejsce na przełomie 2015 i 2016 roku, drugi konkurs POPC 1.1 cechuje m.in.:

 1. Nielimitowana ilość wniosków o dofinansowanie, jaką może złożyć każdy Wnioskodawca. Jednak nie więcej niż 1 wniosek na 1 obszar.
 2. Brak limitu na wnioskowaną kwotę dofinansowania. W pierwszym naborze POPC 1.1 kwota ta była ograniczona do 25 mln zł dofinansowania na Wnioskodawcę.
 3. Maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy. W stosunku do 24 miesięcy w pierwszym naborze POPC 1.1.
 4. Konieczność podłączenia jednostek oświatowych znajdujących się na obszarze projektu. 80% jednostek oświatowych wskazanych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji, należy podłączyć w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20% należy podłączyć w terminie do 20 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Podłączonym jednostkom należy zapewnić łącze o przepływności min. 100 Mb/s. Parametry techniczne łącza są bardzo szczegółowo określone. Dla wyróżnionych szkół dopuszczalne jest podłączenie za pomocą radiolinii.
 5. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 70 mln EUR. A maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być wyższa niż 50 mln EUR.
 6. Konieczność zapewnienia dla gospodarstw domowych przepływności 30/6 Mb/s lub 100/20 Mb/s w ciągu 95 proc. czasu świadczenia usługi. Jest to znaczące złagodzenie wymagań w stosunku do 30/10 Mb/s i 100/30 Mb/s w poprzedniej edycji konkursu.
 7. Brak wymagań maksymalnej zmienności opóźnień pakietów (tzw. jitter) dla parametrów łącza przeznaczonego dla gospodarstw domowych. W poprzednim konkursie ten zapis skutecznie ograniczał stosowanie rozwiązań typu LTE.
 8. Jednoznacznie dozwolony overbooking. W poprzedniej edycji konkursu zapisy dotyczące tej kwestii były niejednoznaczne.
 9. Znaczące uproszczenie wymagań dotyczących zapewnienia dostępu hurtowego. Uregulowano je odniesieniem do rozporządzenia Komisji (UE) GBER – nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Zdolność finansowa wnioskodawcy

Istotną zmianą jest również zwiększenie wymagań w zakresie zdolności finansowych Wnioskodawców. Na etapie oceny projektu sprawdzane będzie, czy wartość 60% udziału własnego w kosztach wszystkich złożonych przez Wnioskodawcę w danym naborze projektów, nie przewyższa wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wówczas obligatoryjne będzie przedstawienie zabezpieczenia udziału własnego.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w wysokości aż 85% kosztów kwalifikowanych. Z wyjątkiem dofinansowania na obszarze woj. Mazowieckiego. Ten jest niższy i wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Dla porównania, w poprzednim naborze POPC 1.1 dofinansowanie wynosiło od 55% do 69% i było uzależnione od obszaru, na jakim był realizowany projekt.

Obszary NUTS 3

Drugi konkurs POPC 1.1 to również realizacja projektów na obszarach NUTS 3 tj. obszarach obejmujących swym zasięgiem kilka powiatów. Łącznie wytypowano 79 takich obszarów, obejmujących swym zasięgiem ponad 3,1 mln gospodarstw domowych (patrz lista obszarów POPC 1.1).

Kwota dofinansowania, jaką może otrzymać Wnioskodawca jest uzależniona od obszaru NUTS 3. Najniższą kwotę dofinansowania tj. 17,7 mln zł przewidziano dla obszaru nr 3.2.24.44b (województwo śląskie, obszar “BIELSKI część B”) a najwyższe dofinansowanie (73,6 mln zł) może otrzymać Wnioskodawca, który będzie realizował projekt w województwie małopolskim, na obszarze “NOWOSĄDECKI część A”. Średnia wartość dofinansowania – uwzględniając wszystkie obszary dostępne w ramach POPC 1.1 – wynosi 40,3 mln zł.

Jednocześnie, średnia, minimalna liczba przyłączy, jaką będą musieli wykonać Beneficjenci drugiego naboru wniosków POPC 1.1 wynosi ponad 13,1 tys. / obszar. Najtrudniejsze zadanie stoi przed inwestorem, który będzie realizował projekt w województwie wielkopolskim, obszar “poznański i Poznań” – będzie on musiał podłączyć do sieci internetu szerokopasmowego ponad 25 tys. gospodarstw domowych. Na przeciwległym biegunie jest obszar “chojnicki” nr 3.6.22.72 (województwo pomorskie), w przypadku którego wymagane jest wykonanie nieco ponad 4 tys. przyłączy.

System punktowy oceny merytorycznej konkursu promuje następujące podejście:

 • zwiększanie zasięgu sieci powyżej założonego minimum,
 • zwiększanie zasięgu sieci > 100 Mb/s na obszarze wsparcia (50% wagi więcej dla takich przyłączy),
 • zmniejszenie kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach oceny merytorycznej istotne znaczenie będzie miało także doświadczenie w budowie sieci telekomunikacyjnych, za które można otrzymać aż 30 punktów.

← Wróć do wszystkich aktualności