Powoli zbliżamy się do zakończenia inwestycji “sieciowych” realizowanych w ramach Działania 8.4. POIG, 2.1. PORPW oraz konkursów RPO rozpisanych dla poszczególnych województw. Jednocześnie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, dawniej WWPE) poinformowało na ostatniej Konferencji KIKE, że pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 1.1. POPC (następca Działania 8.4. POIG) zostanie ogłoszony we wrześniu 2015 r.

Pomimo tego, iż nie opublikowano jeszcze szczegółowych wytycznych do planowanego konkursu, już teraz jako ISP możesz wykonać kilka czynności, które pozwolą Ci lepiej zaplanować swoją inwestycję – a tym samym zwiększą Twoje szanse na jej dofinansowanie ze środków UE.

Co możesz zrobić już teraz przed ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Działania 1.1. POPC?

1. Zastanów się, gdzie chcesz wybudować sieć

W ramach dotychczasowych naborów wniosków realizowanych w latach 2007-2013 obszarem inwestycji były wytypowane przez UKE miejscowości, zwane potocznie obszarami “białych plam”. Na obszarach tych mogliśmy budować sieci internetowe z uwzględnieniem wszystkich jej warstw tj. warstwy szkieletowej, dystrybucyjnej oraz dostępowej. Każda z miejscowości będących “białą plamą” miała zdefiniowany wskaźnik nasycenia usługami dostępu do szerokopasmowego internetu, przy czym aby była możliwość zrealizowania inwestycji z dofinansowaniem na tym obszarze, wskaźnik ten nie mógł być większy niż 30%. W przypadku przekroczenia tej wartości  miejscowość była usuwana z rejestru “białych plam”.

W nadchodzących naborach do Działania 1.1. POPC definicja obszarów, na  których możliwe będzie dofinansowanie budowy sieci internetowych  została zdefiniowana inaczej. Poszczególne miejscowości (nadal określane przez UKE jako “białe plamy”) zostaną pogrupowane w tzw. “obszary interwencji”, które będą zawierać od kilku do nawet kilkudziesięciu miejscowości Obszary te zostaną  naniesione na specjalnie przygotowane mapy. Na dzień 31 sierpnia 2015 r. planowane jest udostępnienie od 800 do 1600 takich map. A zatem chcąc zrealizować projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1. POPC, będziesz musiał wybrać obszar planowanej inwestycji spośród dostępnych “obszarów interwencji” – a nie jak to miało miejsce dotychczas – spośród dostępnych, poszczególnych miejscowości.

Powyższe oznacza, że możesz rozpocząć bardzo konkretne planowanie swojej inwestycji już po 31 sierpnia 2015 r.

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o publikacji map “obszarów interwencji”

2. Zastanów się, na co Cię stać

Planując swoją inwestycję musisz określić swój potencjał finansowy. Pamiętaj przy tym o kilku istotnych kwestiach:

 • Twój projekt będzie oceniany pod kątem finansowym.

  Eksperci sprawdzający dokumentację aplikacyjną ocenią, czy skala zaplanowanej  przez Ciebie inwestycji jest adekwatna  do wyników finansowych Twojej firmy. Ocena będzie przeprowadzona w oparciu o dostarczone przez Ciebie dokumenty finansowe oraz wskaźniki zawarte w analizie finansowej. Dlatego warto skorzystać z usług dobrego analityka, który zadba o dostosowanie parametrów inwestycji do realnych możliwości Twojego przedsiębiorstwa i jednocześnie uwypukli parametry finansowe projektu w taki sposób, aby został jak najlepiej oceniony. Pamiętaj również, że dobre wyniki finansowe Twojej firmy zwiększą szanse na otrzymanie dofinansowania.

 • Czy będziesz dysponował gotówką na wkład własny?

  Musisz mieć świadomość, że dofinansowanie, jakie otrzymasz będzie z góry określoną kwotą, obliczoną w oparciu o listę wydatków kwalifikowanych, jakie ujmiesz w swoim projekcie. Wydatki kwalifikowalne to takie, na które zgodnie z wytycznymi danego konkursu możesz otrzymać dofinansowanie. Pamiętaj, że nawet jeśli Twój wydatek wpisuje się w katalog wydatków kwalifikowanych narzucony przez zasady konkursu, to otrzymasz dofinansowanie tylko na część jego wartości (z reguły jest to ok. 50-85% wartości netto danego wydatku). Ponadto nie wszystkie wydatki w projekcie są wydatkami kwalifikowanymi, a wtedy ich poniesienie – choć konieczne – nie jest w ogóle dofinansowane.

W związku z tym musisz dysponować własnymi środkami finansowymi, którymi pokryjesz część wydatków, które:

 • w ogóle nie podlegają dofinansowaniu – są to tzw. wydatki niekwalifikowane;
 • podlegają dofinansowaniu, ale w ograniczonym zakresie.

Pamiętaj również, że w przypadku przedsiębiorców podatek VAT nie jest wydatkiem, który jest dofinansowany.

 • Pamiętaj o zaliczkach, kredycie i promesie!

  Duża część inwestycji polegających na budowie “sieci internetowych” dofinansowanych ze środków UE jest realizowana z wykorzystaniem kredytów bankowych. Jeżeli Twój projekt będzie finansowany w ten sposób, zweryfikuj odpowiednio wcześniej, czy Twój bank udzieli Ci promesy kredytowej. Promesa kredytowa znacznie uwiarygodni Twój projekt w oczach ekspertów, którzy będą oceniać go pod kątem finansowym. Załóż sobie, że procedura uzyskania promesy kredytowej jest bardzo czasochłonna, dlatego nie odkładaj tego zadania na ostatnią chwilę. Pamiętaj również, że część przyznanego Ci dofinansowania możesz otrzymać “z góry” – w formie zaliczek, co w znaczącym stopniu zmniejszy obciążenie Twojego budżetu, jednak nie może być jedynym źródeł finansowania Twojego projektu.

3. Sprawdź, czy Twój zespół jest gotowy

Już teraz zastanów się, czy dysponujesz zespołem ludzi, którzy będą w stanie opracować wysokiej jakości, kompleksową dokumentację aplikacyjną tj.:

 • kosztorys projektu,
 • PFU (program funkcjonalno-użytkowy) wraz z mapami poglądowymi,
 • wniosek o dofinansowanie,
 • biznes plan wraz z analizą finansową,
 • harmonogram projektu,
 • dokumenty środowiskowe,
 • inne dokumenty niezbędne w procesie aplikowania o dotację.

Do tematu możesz podejść na dwa sposoby:

a) zaangażować czas swojego kierownika projektów, księgowości oraz pracowników działu technicznego

lub

b) zlecić przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej firmie zewnętrznej, udostępniając czas swoich pracowników jedynie w trybie “pytanie – odpowiedź”. Specyfika projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE daje Ci tę możliwość, że cała komunikacja pomiędzy Twoją firmą a doradcą zewnętrznym może odbywać się za pośrednictwem poczty e-mail lub komunikatora.

Oba scenariusze mają swoje wady i zalety. Opcja a) zakłada że Twój zespół dysponuje odpowiednimi kompetencjami, doświadczeniem oraz przede wszystkim wolnym czasem, natomiast opcja b) jest skuteczna w przypadku, gdy współpracujesz z doświadczonym doradcą zewnętrznym.

4. Przeanalizuj posiadaną infrastrukturę i określ swoje potrzeby

Wielu przedsiębiorców traktuje projekty dofinansowane ze środków unijnych, jako coś odmiennego od zwykłych projektów inwestycyjnych. To błędne założenie powoduje, iż często wydatki na technologię i infrastrukturę planowane w ramach projektów UE nie pokrywają się z najpilniejszymi potrzebami przedsiębiorstwa. Zatem, zanim zaczniesz planować wydatki – zastanów się, jakiego rodzaju infrastruktura lub sprzęt są Ci naprawdę potrzebne. Może potrzebujesz miernika światłowodowego, może potrzebny Ci jest analizator widma radiowego, a może Twój dział techniczny potrzebuje wymiany laptopów lub monitorów? Dobry zespół przygotowujący koncepcję techniczną projektu jest w stanie uzasadnić każdy racjonalny wydatek, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie jest on bezpośrednio związany z Twoim projektem.

5. Wybierz odpowiednią technologię dla swojej infrastruktury

Dobór odpowiedniej technologii to wypadkowa:

 • warunków terenowych obszaru, na którym planujesz zbudować sieć;
 • zagęszczenia użytkowników na danym obszarze i wynikających z niego kosztów pojedynczego przyłącza;
 • Twojego doświadczenia w pracy z daną technologią;
 • zasad konkursu, które mogą na danym obszarze dawać większe szanse np. projektom opartym o technologię światłowodową.

W projektach do Działania 1.1. POPC preferowane będą te rozwiązania techniczne, które zagwarantują minimalną przepływność sieci na poziomie min. 30 Mbit/s. Technologie, które nie będą gwarantowały powyższego parametru nie będą spełniać podstawowego kryterium dostępowego do Działania 1.1. POPC.

Niezależnie od tego, w jakiej technologii planujesz realizować swoją inwestycję powinieneś zweryfikować, czy nie napotkasz na żadne przeszkody formalno-prawne. Przede wszystkim zweryfikuj, czy będziesz dysponował dostępem do odpowiednich działek umożliwiających Ci posadowienie masztu lub ułożenie linii światłowodowej.

6. Oszacuj potencjał rynku i określ liczbę przyłączy, jakie zostaną wykonane w ramach inwestycji

W ramach projektów do Działania 1.1. POPC każdy z “obszarów interwencji” będzie miał odgórnie zdefiniowaną, minimalną liczbę przyłączy, jakie będziesz musiał wykonać w ramach projektu. Poprzez przyłącze rozumie się tu zapewnienie technicznej możliwości dostarczenia internetu na życzenie klienta. Z liczby zrealizowanych przyłączy będziesz rozliczany po zakończeniu projektu – będą one wskaźnikiem służącym do weryfikacji stopnia realizacji inwestycji. Pamiętaj zatem, aby zweryfikować wcześniej potencjał Twojego rynku i sprawdzić, czy będziesz w stanie osiągnąć zakładane wskaźniki. Co istotne, w nowych naborach Działnia 1.1. POPC nie będzie już konieczne zawieranie umów z klientami.

Podsumowanie

Cała branża telekomunikacyjna czeka obecnie na ogłoszenie szczegółowych wytycznych do Działania 1.1. POPC oraz opublikowanie map z obszarami interwencji. Mimo, że pozostało do tego jeszcze dwa miesiące zachęcamy, aby już teraz przeanalizować opisane powyżej zagadnienia. Nasze doświadczenia pokazują, że jakość projektów, które są wynikiem realnych potrzeb inwestora oraz konsekwencją wcześniejszych planów jest dużo wyższa, niż w przypadku inwestycji kreowanych “ad hoc”. Tym samym, projekty takie mają znacznie większe szanse na otrzymanie dofinansowania i późniejszą realizację bez większych przeszkód.

[MB, WK]

← Wróć do wszystkich aktualności