W drugiej połowie września Alior Bank, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego – rozpoczął przyjmowanie wniosków o Pożyczkę Szerokopasmową. Produkt ten ma być alternatywą dla dofinansowania unijnego, jakie przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej mogli uzyskać na budowę sieci internetu szerokopasmowego w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC 1.1).

Jak wygląda Pożyczka Szerokopasmowa w liczbach?

 • 46 milionów złotych – tyle aktualnie przewiduje Alior Bank jako kwotę łączną wszystkich pożyczek,
 • 10 milionów złotych – to maksymalna kwota, o jaką ubiegać się może pożyczkobiorca (dolny próg to 20 tysięcy złotych),
 • 15 lat – to maksymalny okres kredytowania,
 • 95% – tyle wydatków kwalifikowanych maksymalnie będzie mogło zostać objętych pożyczką; pozostałe 5% to minimalny wkład własny, który będzie musiał wnieść pożyczkobiorca na wydatki kwalifikowane,
 • kwota pożyczki będzie finansowana z dwóch źródeł: 80% z funduszy Unii Europejskiej, a 20% ze środków Alior Banku,

Jakie dokumenty musi dostarczyć pożyczkobiorca?

Przedsiębiorca ubiegający się o pożyczkę będzie musiał dostarczyć następujące dokumenty:

 • wniosek o udzielenie pożyczki
 • studium wykonalności,
 • prognozy finansowe,
 • dokumenty finansowe odpowiednie dla typu i zakresu prowadzonej działalności,
 • dokumenty rejestrowe firmy.

Ponadto, po przyznaniu pożyczki, Alior Bank będzie wymagał przedstawienia pełnej dokumentacji projektowej (m.in: pozwolenia budowlane, zgody na zajęcie pasa drogowego, stosowne uprawnienia), aby aktywować przyznane środki. Oprócz pełnej dokumentacji, ocenie zostanie poddana również zdolność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy.

Jak oszacować koszt Pożyczki Szerokopasmowej?

Potencjalnie problematyczne dla wnioskodawcy może być również oszacowanie przewidywanego kosztu pożyczki, jej oprocentowanie składa się bowiem z dwóch elementów. Wynika to z faktu, że Pożyczka Szerokopasmowa finansowana będzie z dwóch źródeł.

 • poziom oprocentowania części pożyczki finansowanej ze środków unijnych (80% całej kwoty) zależeć będzie od tego, czy pożyczkobiorca wyczerpał już limit pomocy de minimis czy nie. W przypadku tych, którzy limitu jeszcze nie wyczerpali oprocentowanie wyniesie 0,25% oraz 1-1,15% marży + WIBOR 3m dla przedsiębiorstw, które swój limit de minimis wyczerpały
 • część kwoty, która pochodzić będzie ze środków Alior Banku (20% pożyczki) objęta będzie 10% oprocentowaniem

Do kosztów pożyczki należy doliczyć 2% prowizji od części finansowanej przez Alior Bank.

Do zabezpieczenia pożyczki służyć będą:

 • gwarancja de minimis (jeśli dotyczy),
 • zastaw sieci będącej przedmiotem projektu, który zostanie sfinansowany ze środków pożyczki,
 • zastaw tej części sieci, która finansowana będzie ze środków pożyczkobiorcy,
 • cesja przychodów ze sprzedaży usług.

Co może zostać sfinansowane ze środków Pożyczki Szerokopasmowej?

Pożyczka Szerokopasmowa może być wykorzystana do sfinansowania następujących wydatków kwalifikowanych:

 1. roboty budowlane, materiały budowlane, koszty dostaw oraz instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej,
 2. koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, a szczególnie:
  1. przygotowanie dokumentacji technicznej projektu, w tym projektowanie infrastruktury i sieci,
  2. pozyskanie i przygotowanie map lub szkiców sytuujących projekt, w tym dotyczące zamówienia usług w zakresie obsługi geodezyjnej,
  3. przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie wymaganych przepisami prawa decyzji, zgód i zezwoleń administracyjnych albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
  4. przygotowanie dokumentacji budowlanej w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyjątkiem związanych z jej prowadzeniem opłat o charakterze publicznoprawnym,
  5. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  6. przygotowanie innej dokumentacji w zakresie, w jakim jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3.  środki przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych nadzorów (np. archeologiczny, budowlany itp.)
 4. koszty inwestycyjne budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych, nadzoru oraz dostaw i instalacji elementów infrastruktury szerokopasmowej:
  1. usługi związane z nadzorem technicznym realizacji inwestycji w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji szerokopasmowej, w tym związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi i nadzorem autorskim nad robotami budowlanymi przez projektanta, a także nadzorem inwestorskim pod warunkiem pełnienia tych funkcji przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie,
  2. roboty budowlane,
  3. materiały budowlane,
  4. dostawa i instalacja niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, takich jak m.in. elementy instalacyjne, złącza, elementy kanalizacji kablowej, studnie, rury, mikrorury, złączki, mufy, kable telekomunikacyjne (wraz z niezbędnymi do pozostawienia w punktach zakończenia sieci zapasami), splittery, taśmy ostrzegawcze, znaczniki elektromagnetyczne, szafy i kontenery telekomunikacyjne, słupy, maszty i wieże radiowe, a także elementy pasywne niezbędne do ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej;
 5.  koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Przedsięwzięcia,a) koszty nabycia prawa do dysponowania nieruchomością związaną z realizacją Przedsięwzięcia,b) opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy nieruchomości w zakresie w jakim wynikają z art. 30 ust. 3b pkt 1) i art. 33 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa);
 6. koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci szerokopasmowej:
  1. koszty nabycia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA, tj. m.in.: OLT, CMTS, DSLAM, ONU (wyłącznie z portami szerokopasmowymi wyposażonymi w co najmniej dwa takie porty, multipleksery, wzmacniacze, przełącznice, karty liniowe, urządzenia radiowe),
  2. usługi związane z konfiguracją urządzeń w sieci telekomunikacyjnej oraz nadzorem technicznym;
 7.  koszty instalacji linii kablowych i ich duktów do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz mieszkań,
 8. koszty dotyczące aktywnych elementów sieci umieszczanych lub instalowanych w budynkach, w szczególności koszty urządzeń abonenckich (przede wszystkim dotyczy to kosztów ponoszonych na wszelkie formy nabycia, wytworzenia, zakupu),
 9. koszty dotyczące aktywnych elementów sieci, w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych, w tym urządzeń radiowych instalowanych w telekomunikacyjnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej,
 10. wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi (pod warunkiem że są związane bezpośrednio z realizowanym Przedsięwzięciem – do wysokości 10 % wartości Przedsięwzięcia ogółem):
  1. plakat, ulotki, filmiki promocyjne,
  2. tablica informacyjna,
  3. tablica pamiątkowa;
 11.  koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 12. opłaty publicznoprawne związane z przygotowaniem i realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności z wydaniem decyzji, zgód i zezwoleń:
  1. opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
  2. opłaty związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jednak wydatki te są niekwalifikowalne, jeśli stanowią karę za naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
 13.  koszty innych środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu.

Wszystkie powyższe wytyczne pokazują, że wymagania do otrzymania pożyczki są zbliżone do warunków, które musiał spełnić wnioskodawca w dwóch poprzednich konkursach POPC 1.1. Mimo to, jest to dobra alternatywa dla mniejszych przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej, którym nie udało się uzyskać środków na swoje projekty we wspomnianych konkursach. Warto sprawdzić czy Pożyczka Szerokopasmowa jest rozwiązaniem odpowiednim dla naszego przedsiębiorstwa.

Ciężko jednak przewidzieć, jak wymagania do uzyskania Pożyczki Szerokopasmowej wypadną na tle wytycznych, które spełnić będzie musiał potencjalny beneficjent 3. konkursu POPC 1.1. Na informacje na ten temat operatorzy będą musieli poczekać prawdopodobnie do końca listopada.

zdjęcie Igor Ovsyannykov

← Wróć do wszystkich aktualności